Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật

– Ghi nhận việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trước khi hợp nhất doanh nghiệp.

– Ghi nhận việc kiểm kê tài sản đối với việc cho thuê nhà;

– Ghi nhận việc kiểm kê tài hàng hóa, hàng tồn kho;

– Ghi nhận việc giao nhận hàng hóa, máy móc …

0969.833.838