Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai / bất động sản

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản;
– Tư vấn trình tự, thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế bất động sản;
– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng trong giao dịch về bất động sản;
– Tư vấn về bồi thường giá trị bất động sản khi nhà nước thu hồi hoặc bị xâm phạm dẫn đến mất, giảm giá trị bất động sản;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp về giao dịch bất động sản;
– Tư vấn các giao dịch mua bán, thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai.

0989.200.769