Vi bằng ghi nhận việc giao nhận thông báo

– Giao nhận thông báo triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng thành viên công ty;

– Giao nhận thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ;

– Giao nhận thông báo yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà và thanh lý Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;

– Giao nhận thông báo lấy lại nhà;

– Giao nhận thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà;

– Giao nhận thông báo bàn giao nhà theo thỏa thuận;

– Giao nhận thông báo, đơn kiến nghị, đơn đề nghị .. gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0969.833.838