Tư vấn đầu tư

– Tư vấn lập dự án đầu tư; – Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư cho phù hợp với tính chất và quy mô của từng loại dự án đầu tư; – Tư vấn trình tự, thủ tục đầu tư; – Soạn thảo và đàm phát ký kết các loại hợp đồng để hợp tác đầu tư, kinh doanh có liên quan đến Dự án đầu tư; – Đại diện chủ đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án đầu tư; – Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; – Tư vấn điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư; – Tư vấn cách thức, trình tự huy động vốn thực hiện Dự án đầu tư. Click to Chat
0989.200.769