Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình

– Ghi nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn, trong thời ký hôn nhân;

– Ghi nhận nguồn gốc tiền, tài sản trong quan hệ hôn nhân, gia đình;

– Ghi nhận việc kiểm kê tài sản trước khi kết hôn hoặc khi ly hôn để làm căn cứ xác định tài sản chung, riêng trong quan hệ hôn nhân, gia đình;

– Ghi nhận sự thỏa thuận về phân chia tài sản chung trước và sau khi ly hôn;

– Ghi nhận sự thỏa thuận về việc nuôi dưỡng con cái sau khi ly hôn.

0989.200.769