Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong mối quan hệ dân sự

– Ghi nhận việc giao, nhận tiền hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản;

– Ghi nhận về việc đặt cọc mua bán nhà/đất, căn hộ chung cư, mua bán xe;

– Ghi nhận về chủ sở hữu tài sản muốn chuyển quyền sở hữu và sử dụng của mình cho người khác (tặng, cho);

– Ghi nhận thỏa thuận giữa ba bên: người vay nợ, người bảo lãnh, Ngân hàng về việc đứng ra bảo lãnh trả nợ tại Ngân hàng;

– Ghi nhận việc góp vốn kinh doanh,mua tài sản, nguồn gốc tài sản;

– Ghi nhận buổi họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của công ty;

– Ghi nhận sự thỏa thuận mua bán, phân chia tài sản, quản lý sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản;

– Ghi nhận hành vi một bên tự khai, tự cam kết gửi Tòa án (trường hợp Tòa án ở xa hoặc muốn Tòa án xử vắng mặt mình), để làm chứng cứ phục vụ cho các tranh chấp tại Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0969.833.838